Badanie terapii skojarzonej z pembrolizumabem w leczeniu pierwszego rzutu niepłaskonabłonkowego NDRP: 4-letnia obserwacja