Mediana OS

Spraw, by teraźniejszość trwała dłużej. Niezależnie od ekspresji PD-L1 zapewnij swoim pacjentom z przerzutowym NDRP lepsze jutro dzięki produktowi leczniczemu KEYTRUDA®.

lmmunoterapia zapewnia znacznie lepsze perspektywy dla pacjentów w zaawansowanym płaskonabłonkowym NDRP, w tym z ekspresją PD-L1 <1%1,3.

Mediana OS

Nowo opublikowane wytyczne ESMO 20232:
Zgodnie z wynikami badania KEYNOTE-407o połączenie pembrolizumabu z karboplatyną i (nab-)paklitakselem to standardowy wybór leczenia u pacjentów z zaawansowanym płaskonabłonkowym NDRP1.

Przeczytaj wytyczne ESMO 2023

Opublikowana 5-letnia aktualizacja badania KEYNOTE-407 (mediana obserwacji 56,9 miesiąca) potwierdza skuteczność leczenia płaskonabłonkowego NDRP produktem leczniczym KEYTRUDA® w połączeniu z chemioterapią w pierwszej linii, we wszystkich podgrupach PD-L1°,3.

Chcesz zapoznać się z pełną treścią artykułu dotyczącego długoterminowych korzyści wynikających ze stosowania produktu leczniczego KEYTRUDA® w leczeniu przerzutowego płaskonabłonkowego NDRP?

KEYNOTE-407 projekt badania

KEYNOTE-407 międzynarodowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej4

KEYNOTE-407 międzynarodowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej

KEYNOTE-407: randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, do którego włączani byli wcześniej nieleczeni pacjenci z płaskonabłonkowym NDRP, niezależnie od ekspresji PD-L1 w guzie. Do badania nie byli kwalifikowani pacjenci z chorobą autoimmunologiczną, która wymagała leczenia ogólnoustrojowego w ciągu 2 lat leczenia; pacjenci ze stanem chorobowym wymagającym immunosupresji; pacjenci, którzy otrzymali więcej niż 30 Gy promieniowania w obrębie klatki piersiowej w ciągu ostatnich 26 tygodni.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej produkt leczniczy KEYTRUDA® 200 mg Q3W, karboplatynę Q3W oraz paklitaksel Q3W lub nab-paklitaksel Q1W przez 4 cykle, a następnie produkt leczniczy KEYTRUDA® 200 mg Q3W do 31 cykli (n = 278) lub do grupy otrzymującej placebo Q3W, karboplatynę Q3W i paklitaksel Q3W lub nabpaklitaksel Q1W przez 4 cykle, a następnie placebo Q3W do 31 cykli (n = 281). Leczenie kontynuowano do progresji choroby, niedopuszczalnej toksyczności lub do 24 miesięcy.

Głównymi parametrami oceny skuteczności były OS i PFS. Dodatkową miarą wyniku skuteczności były ORR i DOR. PFS, ORR i DOR zostały poddane zaślepionej niezależnej ocenie centralnej (BICR) przy użyciu kryteriów RECIST w wersji 1.1 (zmodyfikowanej, aby śledzić maksymalnie 10 docelowych zmian chorobowych i maksymalnie 5 docelowych zmian chorobowych na organ). Pacjenci otrzymujący karboplatynę i paklitaksel lub sam nab-paklitaksel, u których wystąpiła progresja choroby, mogli przejść na leczenie KEYTRUDĄ® w monoterapii4.

KEYTRUDA® to blisko podwójny wzrost wskaźnika OS po 5 latach3

OS: Czas przeżycia całkowitego w populacji ITT

Te znaczne korzyści w zakresie OS zostały zaobserwowane pomimo 51% wskaźnika CROSS-OVER3.

ORR: prawie 2/3 pacjentów odpowiedziało na leczenie skojarzone produktem leczniczym KEYTRUDA® z chemioterapią3

• ORR: 62,2% vs. 38,8%

Długoterminowa korzyść PFS dzięki leczeniu produktem KEYTRUDA®3

PFS: Przeżycie wolne od progresji choroby w populacji ITT

PFS2 pokazuje wartość leczenia terapią skojarzoną w pierwszej linii:

• Wskaźnik PFS2 (następna linia terapii) wzrósł ponad dwukrotnie (ITT)3
• 5-letni wskaźnik PFS2 18,1% vs. 7,1% (HR 0,60; 95% CI, 0,50–0,72)3

KEYTRUDA® oferuje wygodny wybór schematu dawkowania:
co 3 tygodnie lub co 6 tygodni5.


Możliwe do opanowania działania toksyczne bez nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania3

Możliwe do opanowania działania toksyczne bez nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania

Połączenie pembrolizumabu i chemioterapii było ogólnie dobrze tolerowane3.

KEYTRUDA® – PIERWSZA i JEDYNA
refundowana immunoterapia w 1LL zaawansowanego NDRP niezależnie od ekspresji PD-L1*
KV Keyrtuda

W jakim stopniu dostarczone treści są przydatne i spełniają Pani/Pana oczekiwania?

° W badaniu KEYNOTE-407 porównano skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego KEYTRUDA® + chemioterapii (karboplatyna i paklitaksel/nab-paklitaksel) z placebo + chemioterapia jako leczenia pierwszego rzutu płaskonabłonkowego NDRP3,4.

Pembrolizumab (KEYTRUDA®), w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem lub nab-paklitakselem, jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu przerzutowego płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuc u dorosłych5.

Skróty: 1LL: pierwsza linia leczenia; ALK: kinaza chłoniaka anaplastycznego (ang. anaplastic lymphoma kinase); AUC: pole powierzchni pod krzywą (ang. area under the curve);
BICR: niezależna zaślepiona ocena centralna (ang. blinded independent central review); CHT: chemioterapia; CI: przedział ufności (ang. confidence interval); DOR: czas trwania odpowiedzi na leczenie (ang. duration of response); ECOG: skala sprawności wg Eastern Coopertive Oncology Group; EGFR: receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor); ESMO: Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ang. European Society of Medical Oncology); Gy: grej (ang. gray) jednostka pochłoniętego promieniowania w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (ang. International System of Units, SI); HR: ryzyko względne (ang. hazard ratio); ITT: populacja wyodrębniona zgodnie z zamiarem leczenia (ang. intention to treat); NDRP: niedrobnokomórkowy rak płuca; ORR: odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ang. objective response rate); OS: całkowity czas przeżycia (ang. overall survival); PD-L1: ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (ang. programmed death-ligand 1); PFS: czas przeżycia bez progresji choroby (ang. progression-free survival); PS: stan sprawności (ang. performance status); Q3W: co 3 tygodnie (ang. every 3 weeks); RECIST: kryteria oceny odpowiedzi na leczenie guzów litych (ang. Response Evaluation Criteria in Solid Tumors); TPS: odsetek wybarwionych komórek nowotworowych (ang. tumor proportion score).

Referencje: 1. Chen, R, et al. J Hematol Oncol. 2020;13(58).doi.org/10.1186/s13045-020-00881-7. 2. Hendriks LE, et al. on behalf of the ESMO Guidelines Committee, Annals of Oncology. 2023. doi: https:// doi.org/10.1016/j.annonc.2022.12013. 3. Novello S, et al. J Clin Oncol. 2023;00. DOI https://doi.org/10.1200/JCO.22.01990. 4. Paz-Ares L, et al. N Engl J Med. 2018;379(21):2040–2051. 5. KEYTRUDA® (pembrolizumab) Summary of Product Characteristics, 07/2022.

SIP KEYTRUDA®

Wybrane informacje o bezpieczeństwie leku KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Identyfikowalność: w celu umożliwienia identyfikacji biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę własną i numer serii podawanego produktu. Ocena ekspresji PD-L1: w przypadku oceny ekspresji PD-L1 w tkance nowotworowej istotny jest wybór dobrze zwalidowanej i wiarygodnej metody w celu zminimalizowania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników oznaczeń.

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działania niepożądane pochodzenia immunologicznego U pacjentów przyjmujących pembrolizumab występowały działania niepożądane pochodzenia immunologicznego, w tym ciężkie i zakończone zgonem. Większość działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego występujących podczas leczenia pembrolizumabem była odwracalna i ustępowała po przerwaniu leczenia pembrolizumabem, podaniu kortykosteroidów i (lub) zastosowaniu leczenia objawowego. Działania niepożądane pochodzenia immunologicznego występowały również po przyjęciu ostatniej dawki pembrolizumabu. Działania niepożądane pochodzenia immunologicznego dotyczące więcej niż jednego układu w organizmie mogą wystąpić jednocześnie. Zapalenie płuc pochodzenia immunologicznego Zapalenie płuc wystąpiło u 324 (4,2%) pacjentów, w tym 2, 3, 4 lub 5 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 143 (1,9%), 81 (1,1%), 19 (0,2%) i 9 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Zapalenie płuc występowało częściej u pacjentów, u których w przeszłości stosowano radioterapię klatki piersiowej (8,1%), niż u pacjentów, u których nie stosowano wcześniej radioterapii klatki piersiowej (3,9%). Zapalenie płuc było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 131 (1,7%) pacjentów. Zapalenie płuc wystąpiło u 160 (5,7%) pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, w tym zapalenie płuc stopnia 2., 3., 4. i 5. stwierdzono odpowiednio u 62 (2,2%), 47 (1,7%), 14 (0,5%) i 10 (0,4%) pacjentów. Zapalenie płuc wystąpiło u 8,9% pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których w przeszłości stosowano radioterapię klatki piersiowej. Zapalenie jelita grubego pochodzenia immunologicznego Zapalenie jelita grubego wystąpiło u 158 (2,1%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 49 (0,6%), 82 (1,1%) i 6 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Zapalenie jelita grubego było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 48 (0,6%) pacjentów. U pacjentów z CRC leczonych pembrolizumabem w monoterapii (n=153) częstość występowania zapalenia jelita grubego wynosiła 6,5% (wszystkich stopni), w tym 2,0% stanowiły działania stopnia 3., a 1,3% działania stopnia 4. Zapalenie wątroby pochodzenia immunologicznego Zapalenie wątroby wystąpiło u 80 (1,0%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 12 (0,2%), 55 (0,7%) i 8 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Zapalenie wątroby było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 37 (0,5%) pacjentów. Zapalenie nerek pochodzenia immunologicznego Zapalenie nerek wystąpiło u 37 (0,5%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 11 (0,1%), 19 (0,2%) i 2 (< 0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab w monoterapii. Zapalenie nerek było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 17 (0,2%) pacjentów. U pacjentów z niepłaskonabłonkowym NDRP leczonych pembrolizumabem w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny (n=488) częstość występowania zapalenia nerek wynosiła 1,4% (wszystkich stopni), w tym 0,8% stanowiły działania stopnia 3., a 0,4% działania stopnia 4. Endokrynopatie pochodzenia immunologicznego Niedoczynność kory nadnerczy wystąpiła u 1,0% pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 0,4%, 0,4% i 0,1% pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Niedoczynność kory nadnerczy była przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 13 (0,2%) pacjentów. Zapalenie przysadki mózgowej wystąpiło u 52 (0,7%) pacjentów, w tym 2, 3 lub 4 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 23 (0,3%), 24 (0,3%) i 1 (< 0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Zapalenie przysadki mózgowej było przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 14 (0,2%) pacjentów. Nadczynność tarczycy wystąpiła u 394 (5,2%) pacjentów, w tym 2 lub 3 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 108 (1,4%) i 9 (0,1%) pacjentów. . Nadczynność tarczycy była przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 4 (0,1%) pacjentów. . Częstość występowania nadczynności tarczycy u pacjentów z RCC oraz czerniakiem, leczonych pembrolizumabem w monoterapii w leczeniu adjuwantowym (n=1480) wyniosła 10,9%, przy czym większość przypadków były stopnia 1. lub 2. Niedoczynność tarczycy wystąpiła u 939 (12,3%) pacjentów, w tym 2 lub 3 stopień nasilenia stwierdzono odpowiednio u 687 (9,0%) i 8 (0,1%) pacjentów przyjmujących pembrolizumab. Niedoczynność tarczycy była przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 6 (0,1%) pacjentów. U pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina (n=389) częstość występowania nadczynności tarczycy wynosiła 17%, przy czym wszystkie przypadki były stopnia 1. lub 2. U pacjentów z HNSCC leczonych pemrolizumabem w monoterapii (n=909), częstość występowania niedoczynności tarczycy (wszystkich stopni) wynosiła 16,1%, przy czym stopień 3 wystąpił u 0,3% pacjentów. Częstość występowania niedoczynności tarczycy u pacjentów z HNSCC leczonych pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i 5 FU (n=276) wynosiła 15,2%, przy czym wszystkie przypadki były stopnia 1. lub 2. U pacjentów leczonych pembrolizumabem w skojarzeniu z aksytynibem lub lenwatynibem (n=1456) częstość występowania niedoczynności tarczycy (wszystkich stopni) wynosiła 46,2%, przy czym stopień 3 lub 4 wystąpił u 0,8% pacjentów. Częstość występowania niedoczynności tarczycy u pacjentów z RCC oraz czerniakiem, leczonych pembrolizumabem w monoterapii w leczeniu adjuwantowym (n=1480) wyniosła 17,7%, przy czym większość przypadków były stopnia 1. lub 2. Zgłaszano występowanie cukrzycy typu 1, w tym cukrzycowej kwasicy ketonowej, u pacjentów przyjmujących pembrolizumab Niepożądane reakcje skórne pochodzenia immunologicznego Ciężkie reakcje skórne pochodzenia immunologicznego wystąpiły u 130 (1,7%) pacjentów, w tym reakcje stopnia 2., 3., 4. lub 5. odpowiednio u 11 (0,1%), 103 (1,3%), 1 (< 0,1%) i 1 (< 0,1%) pacjentów otrzymujących pembrolizumab. Ciężkie reakcje skórne były przyczyną przerwania leczenia pembrolizumabem u 18 (0,2%) pacjentów. Obserwowano wystąpienie rzadkich przypadków SJS i TEN, w tym przypadków zakończonych zgonem. Inne działania niepożądane pochodzenia immunologicznego Zgłaszano występowanie istotnych klinicznie działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego: zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie stawów, zapalenie mięśni, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie trzustki, zespół Guillain-Barré, zespół miasteniczny, niedokrwistość hemolityczna, sarkoidoza, zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie naczyń, stwardniające zapalenie dróg żółciowych, zapalenie żołądka, niezakaźne zapalenie pęcherza moczowego i niedoczynność przytarczyc. Działania niepożądanego związane z przeszczepieniem Odrzucenie przeszczepionego narządu litego Po wprowadzeniu produktu do obrotu, u pacjentów leczonych inhibitorami PD-1 notowano przypadki odrzucenia przeszczepionego narządu litego. Powikłania po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. HSCT, Haematopoietic Stem Cell Transplant) U pacjentów z klasycznym chłoniakiem Hodgkina, poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu HSCT po wcześniejszym leczeniu pembrolizumabem, występowały przypadki choroby „przeszczep przeciw gospodarzowi” i choroby zarostowej żył wątrobowych. U pacjentów po allogenicznym HSCT w wywiadzie po leczeniu pembrolizumabem, zgłaszano przypadki ostrej choroby „przeszczep przeciw gospodarzowi”, w tym choroby GVHD zakończonej śmiercią. Reakcje związane z infuzją dożylną U pacjentów przyjmujących pembrolizumab zgłaszano występowanie ciężkich reakcji związanych z wlewem dożylnym, w tym nadwrażliwość i anafilaksja. Stosowanie pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią Pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią należy stosować ostrożnie u pacjentów w wieku ≥ 75 lat po dokładnym rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka. Pembrolizumab w monoterapii Do najczęściej występujących działań niepożądanych podczas stosowania pembrolizumabu w monoterapii należały: zmęczenie (31%), biegunka (22%) i nudności (20%). Większość działań niepożądanych zgłoszonych w przypadku monoterapii miała nasilenie stopni 1 lub 2. Do najcięższych działań niepożądanych należały działania niepożądane pochodzenia immunologicznego i ciężkie reakcje związane z infuzją dożylną (patrz punkt 4.4). Częstość występowania działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego w leczeniu pembrolizumabem stosowanym w monoterapii jako leczenie adjuwantowe (n=1480) wynosiła 36,1% wszystkich stopni nasilenia i 8,9% stopni nasilenia 3-5 oraz w leczeniu choroby z przerzutami (n=5375) wynosiła 24,2% wszystkich stopni nasilenia i 6,4% stopni nasilenia 3-5. W leczeniu adjuwantowym nie stwierdzono nowych działań niepożądanych pochodzenia immunologicznego. Pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią Do najczęściej występujących działań niepożądanych w tej populacji pacjentów należały: niedokrwistość (55%), nudności (54%), zmęczenie (38%), neutropenia (36%), zaparcia (35%), łysienie (35%), biegunka (34%), wymioty (28%) i zmniejszenie łaknienia (27%). Działania niepożądane stopni 3-5 u pacjentów z NDRP występowały z częstością wynoszącą 67% w grupie stosującej leczenie skojarzone z pembrolizumabem i 66% w grupie stosującej tylko chemioterapię. U pacjentów z płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi występowały one z częstością wynoszącą 85% w grupie stosującej leczenie skojarzone z pembrolizumabem i 84% w grupie otrzymującej chemioterapię w skojarzeniu z cetuksymabem, u pacjentów z rakiem przełyku występowały one z częstością wynoszącą 86% w grupie stosującej leczenie skojarzone z pembrolizumabem i 83% w grupie stosującej tylko chemioterapię, u pacjentów z TNBC występowały one z częstością wynoszącą 80% w grupie stosującej leczenie skojarzone z pembrolizumabem i 77% w grupie stosującej tylko chemioterapię, a u pacjentów z rakiem szyjki macicy występowały one z częstością wynoszącą 82% w grupie stosującej leczenie skojarzone z pembrolizumabem i 75% w grupie stosującej tylko chemioterapię. Pembrolizumab w skojarzeniu z inhibitorem kinazy tyrozynowej Do najczęściej występujących działań niepożądanych w tej populacji pacjentów należały biegunka (58%), nadciśnienie tętnicze (54%), niedoczynność tarczycy (46%), zmęczenie (41%), zmniejszone łaknienie (40%), nudności (40%), ból stawów (30%), wymioty (28%), zmniejszenie masy ciała (28%), dysfonia (28%), ból brzucha (28%), białkomocz (27%), erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa (26%), wysypka (26%), zapalenie jamy ustnej (25%), zaparcia (25%), ból kostno-mięśniowy (23%), ból głowy (23%) i kaszel (21%). Działania niepożądane stopnia 3. – 5. u pacjentów z RCC występowały z częstością wynoszącą 80% w grupie stosującej pembrolizumab w skojarzeniu z aksytynibem lub lenwatynibem i 71% w przypadku stosowania tylko sunitynibu. Działania niepożądane stopnia 3. – 5. u pacjentów z rakiem endometrium występowały z częstością wynoszącą 89% w grupie stosującej pembrolizumab w skojarzeniu z lenwatynibem i 73% w przypadku stosowania samej chemioterapii. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych podczas stosowania pembrolizumabu w skojarzeniu z aksytynibem w raku nerkowokomórkowym (ang. RCC) W badaniu klinicznym z udziałem wcześniej nieleczonych pacjentów z RCC, którym podawano pembrolizumab w skojarzeniu z aksytynibem obserwowano wyższe niż przewidywane zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (20%) i aminotransferazy asparaginianowej (13%) o nasileniu stopni 3. i 4. Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych U pacjentów leczonych pembrolizumabem w monoterapii zmianę wyjściowych wyników badań laboratoryjnych na nieprawidłowe wyniki stopnia 3. lub 4. odnotowano u następującego odsetka pacjentów: 9,4% – zmniejszenie liczby limfocytów, 7,4% – zmniejszenie stężenia sodu, 5,8% – zmniejszenie stężenia hemoglobiny, 5,3% – zmniejszenie stężenia fosforanów, 5,3% – zwiększenie stężenia glukozy, 3,3% – zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, 3,1% – zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, 2,6% – zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, 2,3% – zmniejszenie stężenia potasu, 2,1% – zwiększenie stężenia potasu, 1,9% – zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, 1,8% – zmniejszenie liczby płytek krwi, 1,8% – zwiększenie stężenia wapnia, 1,7% – zwiększenie stężenia bilirubiny, 1,5% – zmniejszenie stężenia wapnia, 1,4% – zmniejszenie stężenia albumin, 1,3% – zwiększenie stężenia kreatyniny, 1,2% – zmniejszenie stężenia glukozy, 0,8% – zmniejszenie liczby leukocytów, 0,7% – zwiększenie stężenia magnezu, 0,5% – zwiększenie stężenia sodu, 0,4% – zwiększenie stężenia hemoglobiny, 0,2% – zmniejszenie stężenia magnezu. U pacjentów leczonych pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią zmianę wyjściowych wyników badań laboratoryjnych na nieprawidłowe wyniki stopnia 3. lub 4. odnotowano u następującego odsetka pacjentów: 44,0% – zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, 29,4% – zmniejszenie liczby leukocytów, 26,9% – zmniejszenie liczby limfocytów, 22,1% – zmniejszenie stężenia hemoglobiny, 13,2% – zmniejszenie liczby płytek krwi, 11,0% – zmniejszenie stężenia sodu, 7,7% – zmniejszenie stężenia fosforanów, 6,8% – zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, 6,8% – zmniejszenie stężenia potasu, 6,1% – zwiększenie stężenia glukozy, 5,6% – zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, 3,5% – zmniejszenie stężenia wapnia, 3,2% – zwiększenie stężenia potasu, 2,9% – zwiększenie stężenia kreatyniny, 2,2% – zmniejszenie stężenia albumin, 2,1% – zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, 2,0% – zwiększenie stężenia bilirubiny, 2,0% – zwiększenie stężenia wapnia, 1,3% – wydłużenie czasu protrombinowego (zwiększenie INR),1,2 % – zmniejszenie stężenia glukozy, 0,5% – zwiększenie stężenia sodu. U pacjentów leczonych pembrolizumabem w skojarzeniu z aksytynibem lub lenwatynibem zmianę wyjściowych wyników badań laboratoryjnych na nieprawidłowe wyniki stopnia 3. lub 4. odnotowano u następującego odsetka pacjentów: 23,0% – zwiększenie aktywności lipazy (nie oznaczone u pacjentów leczonych pembrolizumabem i aksytynibem), 12,0% – zmniejszenie liczby limfocytów, 11,4% – zmniejszenie stężenia sodu, 11,2% – zwiększenie aktywności amylazy, 11,2% – zwiększenie stężenia triglicerydów, 10,4% – zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, 8,9% – zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, 7,8% – zwiększenie stężenia glukozy, 6,8% – zmniejszenie stężenia fosforanów, 6,1% – zmniejszenie stężenia potasu, 5,1% – zwiększenie stężenia potasu, 4,5% – zwiększenie stężenia cholesterolu, 4,4% – zwiększenie stężenia kreatyniny, 4,2% – zmniejszenie stężenia hemoglobiny, 4,0% – zmniejszenie stężenia magnezu, 3,5% – zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, 3,1% – zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, 3,0% – zmniejszenie liczby płytek krwi, 2,8% – zwiększenie stężenia bilirubiny, 2,2% – zmniejszenie stężenia wapnia, 1,7% – zmniejszenie liczby krwinek białych, 1,6% – zwiększenie stężenia magnezu, 1,5% – wydłużenie czasu protrombinowego (zwiększenie INR), 1,4% – zmniejszenie stężenia glukozy, 1,2% – zmniejszenie stężenia albuminy, 1,2% – zwiększenie stężenia wapnia, 0,4% – zwiększenie stężenia sodu, 0,1% – zwiększenie stężenia hemoglobiny.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia pembrolizumabem i co najmniej przez 4 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki pembrolizumabu. Ciąża Brak danych dotyczących stosowania pembrolizumabu u kobiet w okresie ciąży. Nie należy stosować pembrolizumabu w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podawania pembrolizumabu. Karmienie piersią: Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków/niemowląt. Płodność: Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących ewentualnego wpływu pembrolizumabu na płodność.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym KEYTRUDA muszą otrzymać kartę ostrzeżeń dla pacjenta oraz zostać poinformowani o ryzyku związanym z leczeniem produktem leczniczym KEYTRUDA

W niniejszym materiale pełna informacja o bezpieczeństwie produktu zawarta jest w Skróconej Informacji o Produkcie dostępnej pod linkiem.

PL-KEY-01057 wyd. 08.2023