CZAS W OGRODZIE Z TOBĄ JEST NADZWYCZAJNY

Spraw, by teraźniejszość trwała dłużej. Niezależnie od ekspresji PD-L1 zapewnij swoim pacjentom z przerzutowym NDRP lepsze jutro dzięki produktowi leczniczemu KEYTRUDA®.

Nowo opublikowane wytyczne ESMO 2023:

Na podstawie wyników badania KEYNOTE-189 u pacjentów z niepłaskonabłonkowym NDRP za standardową opcję leczenia należy uznać pembrolizumab w skojarzeniu z pemetreksedem i platyną1.

Przeczytaj wytyczne ESMO 2023

1 na 5 pacjentów, którzy otrzymali produkt leczniczy KEYTRUDA® w połączeniu z chemioterapią w pierwszej linii, przeżył 5 lat2.

Opublikowana 5-letnia aktualizacja badania KEYNOTE-189
(mediana obserwacji 64,6 miesiąca) potwierdza skuteczność leczenia niepłaskonabłonkowego NDRP produktem leczniczym KEYTRUDA® + chemioterapia w pierwszej linii, we wszystkich podgrupach PD-L1*,2.

Chcesz zapoznać się z pełną treścią artykułu dotyczącego długoterminowych korzyści wynikających
ze stosowania produktu leczniczego KEYTRUDA® w leczeniu niepłaskonabłonkowego NDRP?

Długoterminowe korzyści: obniżenie ryzyka o 40% po 5 latach1

OS: KEYTRUDA® + CHT vs. Placebo + CHT – populacja ITT

Te znaczne korzyści w zakresie OS zostały zaobserwowane pomimo 57% wskaźnika CROSS-OVER2.

Wyższe korzyści w odniesieniu do OS, także w przypadku ekspresji PD-L1 >1%2

Wskaźnik OS: KEYTRUDA® + CHT vs. Placebo + CHT – podgrupy PD-L1

Blisko 4 z 5 (72%) pacjentów, którzy ukończyli 35 cykli leczenia z użyciem produktu leczniczego KEYTRUDA®, przeżyło 5 lat2

Ciągłe korzyści w odniesieniu do PFS podczas stosowania produktu leczniczego KEYTRUDA®2

PFS: Przeżycie wolne od progresji choroby w populacji ITT

Ciągłe korzyści w odniesieniu do PFS we wszystkich podgrupach wyodrębnionych na podstawie ekspresji PD-L12

Wskaźnik PFS: KEYTRUDA® + CHT vs. Placebo + CHT – podgrupy PD-L1

ORR uległ ponaddwukrotnemu zwiększeniu podczas stosowania skojarzenia produktu leczniczego KEYTRUDA® z chemioterapią2

ORR uległ ponaddwukrotnemu zwiększeniu podczas stosowania skojarzenia produktu leczniczego KEYTRUDA® z chemioterapią

Możliwe do opanowania działania toksyczne bez nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania2

Możliwe do opanowania działania toksyczne bez nowych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania

Stosowanie produktu leczniczego KEYTRUDA® nie prowadziło do wzrostu częstości występowania zdarzeń niepożądanych, często związanych ze stosowaniem pemetreksedu i chemioterapii na bazie związków platyny2.

Częstość występowania większości zdarzeń niepożądanych o podłożu immunologicznym nie była wyższa od obserwowanej podczas stosowania produktu leczniczego KEYTRUDA® w monoterapii6.

Dodanie pembrolizumabu nadal wiąże się z możliwymi do opanowania działaniami toksycznymi podczas dłużej trwającego leczenia2.

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi stosowanie produktu leczniczego KEYTRUDA® z chemioterapią jest standardem postępowania w 1LL zaawansowanego niepłaskonabłonkowego NDRP1, 2, 6.

Podczas stosowania produktu leczniczego KEYTRUDA® jakość życia pacjentów pozostawała bez zmian lub ulegała poprawie, a nasilenie objawów raka płuca występowało z opóźnieniem5

Czas do nasilenia kaszlu, bólu w klatce piersiowej lub duszności

W jakim stopniu dostarczone treści są przydatne i spełniają Pani/Pana oczekiwania?

* W badaniu KEYNOTE-189 porównywano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania skojarzenia KEYTRUDA® + pemetreksed i chemioterapia na bazie związków platyny ze skojarzeniem placebo + pemetreksed i chemioterapia na bazie związków platyny w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niepłaskonabłonkowego NDRP3.

# Retrospektywna analiza zbiorczych danych pochodzących od pacjentów z zaawansowanym NDRP z kohorty G w badaniu KEYNOTE-021 (rak niepłaskonabłonkowy), badania KEYNOTE-189 (rak niepłaskonabłonkowy) i badania KEYNOTE-407 (rak płaskonabłonkowy)7.

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią na bazie związków platyny jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niepłaskonabłonkowego NDRP u osób dorosłych, u których w komórkach nowotworowych nie stwierdzono mutacji w genach EGFR i ALK8.

Skróty: 1LL: pierwsza linia leczenia; ALK: kinaza chłoniaka anaplastycznego (ang. anaplastic lymphoma kinase); AUC: pole powierzchni pod krzywą (ang. area under the curve);
BICR: niezależna zaślepiona ocena centralna (ang. blinded independent central review); CHT: chemioterapia; CI: przedział ufności (ang. confidence interval); DOR: czas trwania odpowiedzi na leczenie (ang. duration of response); ECOG: skala sprawności wg Eastern Coopertive Oncology Group; EGFR: receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor); ESMO: Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ang. European Society of Medical Oncology); Gy: grej (ang. gray) jednostka pochłoniętego promieniowania w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (ang. International System of Units, SI); HR: ryzyko względne (ang. hazard ratio); ITT: populacja wyodrębniona zgodnie z zamiarem leczenia (ang. intention to treat); NDRP: niedrobnokomórkowy rak płuca; ORR: odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ang. objective response rate); OS: całkowity czas przeżycia (ang. overall survival); PD-L1: ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (ang. programmed death-ligand 1); PFS: czas przeżycia bez progresji choroby (ang. progression-free survival); PS: stan sprawności (ang. performance status); Q3W: co 3 tygodnie (ang. every 3 weeks); RECIST: kryteria oceny odpowiedzi na leczenie guzów litych (ang. Response Evaluation Criteria in Solid Tumors); TPS: odsetek wybarwionych komórek nowotworowych (ang. tumor proportion score).

Referencje: 1. Hendriks LE, et al. on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2023; 34(4):358–376. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.12.013. 2. Garassino MC, et al. J Clin Oncol. 2023; 41(11): 1992–1998. https://doi.org/10.1200/JCO.22.01989. 3. Gandhi L, et al. N Engl J Med. 2018; 378(22):2078–2092. 4. Reck M, et al. J Clin Oncol. 2019; 37(7):537–546. https://doi.org/10.1200/JCO.18.00149. 5. Garassino MC, et al. Lancet Oncol. 2020; 21(3):387–97. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30801-0. 6. Singh N, et al. J Clin Oncol. 2022; 40(28): 3323–3343. https://doi.org/10.1200/JCO.22.00825. 7. Powell SF, et al. J Thorac Oncol. 2021; 16(11):1883–1892. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2021.06.020. 8. KEYTRUDA® (pembrolizumab) Summary of Product Characteristics. 07/2022.

PL-KEY-01055 wyd. 08.2023