Pani Doktor, Panie Doktorze

Dziękujemy za skorzystanie z linka zamieszczonego w wiadomości SMS od przedstawiciela medycznego.

Instrukcja obsługi:

  1. Poniżej opisane są zgody marketingowe.
  2. Do każdej ze zgód jest przypisana litera od A do D.
  3. Prosimy o wpisanie liter odpowiadających zgodom, których chce Pani/Pan udzielić, do wiadomości SMS przesłanej przez przedstawiciela.
  4. Jeśli zostanie wybrana zgoda A lub B  – zgoda obejmuje adres email wpisany do wiadomości SMS (prosimy o jego wpisanie)
  5. Jeśli zostanie wybrana zgoda C lub D – zgoda obejmuje numer telefonu, z którego jest wysyłana wiadomość SMS.
  6. Tak uzupełniony SMS prosimy przesłać na numer przedstawiciela, który się z Panią/Panem kontaktował.

Poniżej znajduje się również informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez MSD Polska.

ZGODA (A)

E-mail od przedstawiciela medycznego

Chcę otrzymywać na podany przeze mnie w SMS adres email informacje dotyczące ogólnych tematów związanych ze zdrowiem oraz produktów leczniczych i usług od przedstawiciela medycznego MSD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rozumiem, że zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA (B)

E-mail od MSD Polska Sp. z o.o.

Chcę otrzymywać na podany przeze mnie w SMS adres email informacje dotyczące produktów leczniczych i związanych z nimi usług oraz dotyczące ogólnych tematów i usług związanych ze zdrowiem od MSD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rozumiem, że zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA (C)

Wiadomości tekstowe

Chcę otrzymywać na mój telefon komórkowy wiadomości tekstowe dotyczące usług związanych z produktami leczniczymi MSD oraz dotyczące ogólnych tematów i usług związanych ze zdrowiem od MSD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rozumiem, że zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA (D)

Połączenia telefoniczne

Chcę otrzymywać połączenia telefoniczne na mój telefon komórkowy dotyczące ogólnych tematów związanych ze zdrowiem oraz produktów leczniczych i usług od MSD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rozumiem, że zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym czasie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MSD Polska sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 (00-867 Warszawa), dalej „MSD” lub „Administrator”. MSD jest członkiem grupy MSD. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z MSD pod adresem e-mail DPOPoland@msd.com lub z Globalnym Biurem Prywatności grupy MSD pod adresem e-mail MSD_privacy_office@msd.com.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym:

  • w celu marketingu produktów leczniczych MSD za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail;
  • w celu zwiększenia przydatności materiałów marketingowych MSD dla Pani/Pana przez ich dostosowanie i personalizację według Pani/Pana preferencji lub zainteresowań – zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana dobrowolnymi odpowiedziami na pytania w kwestionariuszach i ankietach MSD.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Nie ma Pani/Pan obowiązku jej udzielenia. Brak podania Pani/Pana danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji czynności objętych zgodą przez MSD.

4. Prawo wycofania zgody

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MSD do czasu wycofania udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez 10 lat lub przez okres  wynikający z przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz MSD, w tym usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie usług (np. agencjom marketingowym, podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania itp.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom z grupy MSD, której członkiem jest MSD, oraz podmiotom trzecim w Stanach Zjednoczonych oraz innych państwach poza Unią Europejską („UE”) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym do państw, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak Polska. MSD wdrożył stosowne środki zabezpieczeń i zgodności by zapewnić, że Pani/Pana dane osobowe są należycie chronione i Pani/Pana prawa są respektowane, takie jak wiążące reguły korporacyjne (WRK), Tarcza Prywatności Stany Zjednoczone Ameryki-UE & Stany Zjednoczone Ameryki-Szwajcaria lub zaakceptowane przez UE standardowe klauzule umowne. Ponadto odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności w sposób prawnie wiążący. Więcej informacji na temat tych środków i Pani/Pana praw można uzyskać pod adresem DPOPoland@mds.com.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Poinformujemy Panią/Pana o wdrożeniu profilowania lub systemu podejmowania decyzji wywołującej wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływającej opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (tj. bez interwencji ludzkiej) danych osobowych. W stosownych przypadkach więcej informacji na temat zasad podejmowania takiej decyzji może być uzyskane pod adresem: DPOPoland@msd.com. W takim przypadku może Pani/Pan skorzystać z prawa sprzeciwu lub zażądać weryfikacji takiej decyzji przez MSD.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od MSD dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MSD.

10. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MSD może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem drogą e-mail na adres: DPOPoland@msd.com.