Wskaźniki śmiertelności u pacjentów z HAP/VAP
(w badaniu prospektywnym)

Śmiertelność z dowolnej przyczyny po 28 dniach
wg subpopulacji pacjentów z HAP/vHAP/VAP1

Śmiertelność z dowolnej przyczyny po 28 dniach wg subpopulacji pacjentów z HAP/vHAP/VAP1

Pacjenci z vHAP są obarczeni jeszcze wyższym
ryzykiem zgonu niż pacjenci z VAP

Opis badania:

  • Prospektywne badanie analizujące pierwszy epizod bakteryjnego zapalenia płuc, które wystąpiło podczas pobytu na OIOM*
  • Wyniki w skali APACHE II i SOFA w momencie wystąpienia epizodu były wyższe w grupie z vHAP niż w grupie z HAP/VAP
  • Pacjentami byli najczęściej mężczyźni w starszym wieku, u których wcześniej stosowano duże dawki antybiotyków

Pacjenci z vHAP są obarczeni jeszcze wyższym ryzykiem zgonu niż pacjenci z VAP

Opis badania:

  • Prospektywne badanie analizujące pierwszy epizod bakteryjnego zapalenia płuc, które wystąpiło podczas pobytu na OIOM*
  • Wyniki w skali APACHE II i SOFA w momencie wystąpienia epizodu były wyższe w grupie z vHAP niż w grupie z HAP/VAP
  • Pacjentami byli najczęściej mężczyźni w starszym wieku, u których wcześniej stosowano duże dawki antybiotyków

*Pacjenci pochodzili z badania jednoośrodkowego.

APACHE II – ocena ciężkości stanu pacjenta oparta na wynikach pomiarów czynności życiowych i parametrów fizjologicznych (ang. acute physiological assessment and chronic health assessment II);

HAP – szpitalne zapalenie płuc (ang. hospital-acquired pneumonia);

SOFA – sekwencyjna ocena niewydolności narządów (ang. sequence organ failure assessment);

VAP – zapalenie płuc związane z wentylacją
mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia);

vHAP – szpitalne zapalenie płuc wymagające wentylacji mechanicznej (ang. ventilated hospital-acquired pneumonia).

1. FNIH. Foundation for the NIH Biomarkers Consortium HABP/VABP Project Team, May 26, 2017. fnih.org/what-we-do/biomarkers-consortium/programs/ventilator-acquired-
bacterial-pneumonia. Dostęp: 4 września 2019 r.


Odpowiedni czas i dobór właściwego leczenia są czynnikami predykcyjnymi śmiertelności
(w modelu decyzyjnym)

Śmiertelność szpitalna u pacjentów z VAP1,2

Śmiertelność szpitalna u pacjentów z VAP1,2

W metaanalizie,
Nieodpowiednia
antybiotykoterapia początkowa
prowadziła do zwiększenia
śmiertelności i długości pobytu
na OIOM3*

Cel badania:

  • Ocena efektywności kosztowej na podstawie różnych badań

Ograniczenia:

  • Wykorzystanie modelu jest uproszczeniem stanu rzeczywistego, wymagającym dokonania założeń i zebrania danych pochodzących z wielu źródeł; uzyskiwane wyniki mogą nie przypominać wyników pojedynczego badania

OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej;
VAP – zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia).

*Metaanaliza 57 badań oceniała następstwa odpowiedniej lub niewłaściwej antybiotykoterapii w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-ujemne w warunkach szpitalnych.
W większości badań, odpowiednią antybiotykoterapię określano na podstawie wrażliwości i właściwego terminu wdrożenia.

1. Tsalik EL et al. Ann Am Thorac Soc. 2016;13(3):401-413. 2. Bonine NG et al. Am J Med Sci. 2019;357(2):103-110. 3. Raman G et al. BMC Infect Dis. 2015;15(395):1-11.

04/2021 – PL-ZER-00072 – 04/2023