Penetracja płuc jest istotną kwestią w wyborze leczenia

Antybiotyk musi wykazywać dobrą penetrację do płynu nabłonkowego (ELF) płuc,
będącego ogniskiem zakażenia1


Penetracja płuc jest istotną kwestią w wyborze leczenia

Antybiotyk musi wykazywać dobrą penetrację do płynu nabłonkowego (ELF) płuc, będącego ogniskiem zakażenia1

Efektywna penetracja do płuc,
wyrażona jako stosunek stężenia w ELF do stężenia
w osoczu, ma kluczowe znaczenie w leczeniu
chorych na HAP/VAP

AB – antybiotyk; HAP – szpitalne zapalenie płuc (ang. hospital-acquired pneumonia); IV – dożylny (ang. intravenous); VAP – zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia).

1. Välitalo PAJ et al. Pharm Res. 2016;33:856-867.


Dane PK/PD u pacjentów z zapaleniem płuc poddanych wentylacji mechanicznej

Prospektywne, wieloośrodkowe, nieporównawcze badanie fazy I prowadzone metodą otwartej próby

Profil stężenia ceftolozanu w czasie1

Zastosowanie produktu leczniczego
cetfolozan/tazobactam w dawce 3 g
pozwoliło osiągnąć stężenia terapeutyczne powyżej MIC w całym przedziale dawkowania

u pacjentów z zapaleniem płuc poddawanych wentylacji mechanicznej

Cel:

  • Scharakteryzowanie PK w osoczu, penetracji śródpłucnej
    i bezpieczeństwa produktu leczniczego cetfolozan/tazobactam w dawce 3 g u krytycznie chorych pacjentów z zapaleniem płuc poddanych wentylacji mechanicznej

1. Caro L et al. Poster presented at the 28th Annual European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; April 21-24, 2018; Madrid, Spain. Poster 2225.

a MIC niezwiązanego ceftolozanu dla umiarkowanie wrażliwych Pseudomonas aeruginosa wynosi 8 μg/ml.
b MIC niezwiązanego ceftolozanu dla Pseudomonas aeruginosa wynosi 4 μg/ml.

ELF – płyn nabłonkowy (ang. epithelial lining fluid);
MIC – minimalne stężenie hamujące (ang. minimum inhibitory concentration);
PK – farmakokinetyka (ang. pharmacokinetic);
PD – farmakodynamika.

1. Caro L et al. Poster presented at the 28th Annual European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; April 21-24, 2018; Madrid, Spain. Poster 2225.

04/2021 – PL-ZER-00072 – 04/2023