Bezpieczeństwo i skuteczność zamiany terapii z Sildenafilu na Riociguat – badanie RESPITE

Leczenie preparatem ADEMPAS przejawiało korzyści w zakresie pomiarów czynnościowych i hemodynamicznych u wybranych pacjentów przechodzących z inhibitora PDE-54

Poprawa w zakresie 6MWD podczas przyjmowania Riocyguatu przez 24 tygodnie:

PomiarPoziom wyjściowyZmiana w stosunku do stanu wyjściowegoa
Klasa czynnościowa wg WHO (n=51)100% WHO FC III52% WHO FC II, 2% WHO FC I,
48% WHO FC III
NT-proBNP, pg/ml (n=51)1190 ± 1828-347 ± 1235
PVR, dyn•s•cm-5 (n=49)835 ± 272-103 ± 296
Pojemność minutowa, l/min (n=49)4,2 ± 0,8+0,6 ± 0,9
mPAP, mmHg (n=49)52 ± 12-2,8 ± 8,8
RAP, mmHg (n=49)8,3 ± 4,9-0,8 ± 4,2
Sv02,b % (n=44)64,8 ± 6,9+1,0 ± 6,3
PAWP, mmHg (n=49)9,4 ± 3,2-0,7 ± 4,2
Częstość rytmu serca, /min (n=53)75 ± 11<-0,5 ± 11

mPAP = średnie ciśnienie w tętnicy płucnej; NT-proBNP = N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B; PAWP = ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej; PVR = naczyniowy opór płucny; RAP = ciśnienie w prawym przedsionku; SvO2 = saturacja tlenem mieszanej krwi żylnej Dane są przedstawione jako średnia ± odchylenie standardowe, o ile nie podano inaczej. a Dane te obejmują tylko tych pacjentów, dla których odpowiednie zmienne były dostępne w punkcie wyjściowym oraz w 24. tygodniu. b Brak danych w fazie początkowej dla 2 pacjentów.

RESPITE: Wybrane wyniki związane z bezpieczeństwem stosowania produktu ADEMPAS4

W ujęciu ogólnym profil bezpieczeństwa zaobserwowany w badaniu był porównywalny z profilem obserwowanym w głównych badaniach, bez poważnych zdarzeń niepożądanych zgłaszanych w okresie przejściowym. Sześciu pacjentów (10%) doświadczyło co najmniej 1 zdarzenia związanego z pogorszeniem stanu klinicznego, włączając w to 2 zgony, które, jak ustalili badacze, nie były związane z badanym lekiem.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane (AE) (> 10% pacjentów):

Zdarzenie niepożądaneLiczba pacjentów (%) 
ADEMPAS do 2,5 mg 3x/d (n=61)
Niestrawność14 (23)
Ból głowy12 (20)
Biegunka11 (18)
Zawroty głowy10 (16)
Hipotonia10 (16)
Nieżyt nosa i gardła9 (15)
Wymioty9 (15)
Obrzęki obwodowe8 (13)
Niewydolność prawokomorowa7 (11)

Zdarzenie niepożądane o szczególnym znaczeniu:

Zdarzenie niepożądaneLiczba pacjentów (%) 
ADEMPAS do 2,5 mg 3x/d (n=61)
Hipotonia10 (16)
Objawowa hipotonia7 (11)
Krwioplucie1 (2)
Omdlenie0 (0)

AE związane z badanym lekiem:

Zdarzenie niepożądaneLiczba pacjentów (%) 
ADEMPAS do 2,5 mg 3x/d (n=61)
Bóle głowy10 (16)
Niestrawność9 (15)
Hipotonia7 (11)
Zawroty głowy7 (11)

RESPITE: Efekty kliniczne riocyguatu badane u pacjentów wykazujących niewystarczającą odpowiedź kliniczną na inhibitory PDE-54

Plan przebiegu badania*

RESPITE było 24-tygodniowym, prospektywnym, eksploracyjnym, otwartym, wieloośrodkowym, niekontrolowanym, prowadzonym w jednej grupie badaniem klinicznym obejmującym pacjentów z 9 państw Europy i Ameryki Północnej

Do badania zostali włączeni mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 75 lat z objawowym tętniczym nadciśnieniem płucnym (NP) (w tym NP idiopatyczne, NP dziedziczne, NP lekopochodne i toksyczne oraz NP związane z wrodzoną wadą serca) i niewystarczającą odpowiedzią na stabilne leczenie tadalafilem (40 mg raz na dobę) lub syldenafilem (minimum 20 mg trzy razy na dobę, maksimum 80 mg trzy razy na dobę) przez ≥ 90 dni

Zbadano przejście z inhibitorów PDE-5 na Riocyguat u 61 dorosłych pacjentów z NP na stałej dawce inhibitorów PDE-51,2

Wszyscy pacjenci byli w klasie czynnościowej III według klasyfikacji WHO, a 82% otrzymywało antagonistę receptora endoteliny (ERA) w ramach leczenia podstawowego

Mediana czasu bez leczenia podczas przejścia z inhibitorów PDE-5 na Riocyguat wynosiła 1 dzień dla syldenafilu i 3 dni dla tadalafilu

Wszystkie punkty końcowe miały charakter eksploracyjny; były to:

Kryteria włączenia pacjentów:

6MWD65-440 m
WHO FCIII
Naczyniowy opór płucny (PVR)> 400 dyn•s•cm-5
Wskaźnik sercowy (CI)< 3,0 l/min/m2
Średnie ciśnienie w tętnicy płucnej (mPAP)> 30 mmHg
Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP)≤ 15 mmHg
NP = (tętnicze) nadciśnienie płucne; PDE-5 = fosfodiesteraza typu 5 * Spośród 79 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 61 było leczonych, a 84% ukończyło 24-tygodniowy okres leczenia (n=51), n(%): Przerwanie 10 (16%); Działania niepożądane 4 (7%); Zgon 1 (2%); Brak skuteczności 1 (2%); Decyzja lekarza 1 (2%); Wycofanie 3 (5%).

Referencje: