Porównywalna charakterystyka początkowa pomiędzy grupami

Charakterystyka początkowa1 cetfolozan/tazobactama
(n = 361)
Meropenem
(n = 359)
Mężczyźni, n (%) 262 (72) 255 (70)
Mediana wieku, y (zakres) 63 (50-72) 62 (49-73)
Klirens kreatyniny, ml/min, na (%)
≥150 (zwiększony klirens nerkowy)
15≥ do 50
< 15
67 (19)
52 (14)
0 (0)
64 (18)
47 (13)
1 (< 1)
Na OIOM, n (%) 334 (92) 334 (92)
Średni wynik oceny w skali APACHE II (SD)
≥20, n (%)
17,5 (5,2)
124 (34)
17,4 (5,7)
115 (32)
Rozpoznanie pierwotne, vHAP (%) 99 (27) 108 (30)
Niepowodzenie aktualnej
antybiotykoterapii w leczeniu pacjentów z HAP/VAPb (%)
53 (15) 40 (11)

Pacjenci1:

  • 100% wentylowanych (71,5% VAP; 28,5% vHAP)
  • 92% przebywało na OIOM1
  • Mediana początkowego wyniku oceny w skali APACHE II wynosiła 17, co wskazuje na 24% wskaźnik śmiertelności 
(1 /3 pacjentów ≥20, tj. 40% wskaźnik śmiertelności)1,2
  • u ok. 13% pacjentów doszło do pogorszenia w trakcie aktualnie stosowanego leczenia1
  • U 14% pacjentów występowały umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek1

a Brakowało danych dotyczących 1 pacjenta z grupy przyjmującej produkt leczniczy cetfolozan/tazobactam i 3 pacjentów z grupy leczonej meropenemem.
b Brakowało danych dotyczących 1 pacjenta z grupy leczonej meropenemem.

APACHE II – ocena ciężkości stanu pacjenta oparta na wynikach pomiarów czynności życiowych i parametrów fizjologicznych (ang. acute physiological assessment and chronic health assessment II);
ASPECT-NP – badanie bezpieczeństwa i skuteczności ceftolozanu z tazobaktamem w leczeniu szpitalnego zapalenia płuc wymagającego wentylacji mechanicznej;
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej;
SD, odchylenie standardowe;
VAP – zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia);
vHAP – szpitalne zapalenie płuc wymagające wentylacji mechanicznej (ang. ventilated hospital-acquired pneumonia).

1. Kollef MH et al. 2019. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30403-7. Dostęp: 25 września 2019 r. 2. Godinjak A et al. Acta Med Acad. 2016;45(2):97‐103.


Wykazano nie mniejszą skuteczność w porównaniu z meropenemem

w zakresie śmiertelności z dowolnej przyczyny po 28 dniach

W podgrupie pacjentów z vHAP (ok. 28,5%) uzyskano korzystną odpowiedź na produkt leczniczy cetfolozan/tazobactam : 24,2% (24/99) w por. z 37,0% (40/108) w przypadku meropenemu
Populacja objęta analizą pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych obejmowała populację ITT składającą się ze wszystkich pacjentów poddanych randomizacji.

ASPECT-NP – badanie bezpieczeństwa i skuteczności ceftolozanu z tazobaktamem w leczeniu wentylowanych pacjentów ze szpitalnym zapaleniem płuc;
CI – przedział ufności;
HAP – szpitalne zapalenie płuc (ang. hospitalacquired pneumonia);
ITT – zamiar leczenia;
VAP – zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną (ang. ventilator-associated pneumonia);
vHAP – szpitalne zapalenie płuc wymagające wentylacji mechanicznej (ang. ventilated hospital-acquired pneumonia).

1. Kollef MH et al. 2019. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30403-7. Dostęp: 25 września 2019 r.


Porównywalne wyniki w zakresie odsetków wyleczenia klinicznego wg bakterii

Podobne wyniki obserwowano w populacji mITT.

Populacja ME obejmowała wszystkich pacjentów z populacji mITT, którzy przestrzegali protokołu, osiągnęli możliwą do oceny odpowiedź kliniczną w momencie wykonania testu potwierdzającego wyleczenie oraz mieli początkową liczbę wymaganych bakterii w obrębie dolnych dróg oddechowych na poziomie ≥105 CFU/ml w przypadku ETA, ≥104 CFU/ml w przypadku BAL/mini-BAL i ≥103 CFU/ml w przypadku PSB.

ESBL – beta-laktamaza o rozszerzonym spektrum działania (ang. extended-spectrum beta-lactamase);
ME – populacja, w której możliwa była ocena mikrobiologiczna (ang. microbiologically evaluable);
mITT – populacja zgodna z zamiarem leczenia mikrobiologicznego (ang. microbiological intent-to-treat).

1. Martin-Loeches I. Poster presented at: 29th Annual European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; April 13-16, 2019; Amsterdam, Netherlands. Poster O0302.


Porównywalne wyniki w odniesieniu do odpowiedzi mikrobiologicznej według bakterii początkowych

Podobne wyniki obserwowano w populacji mITT.

Populacja ME obejmowała wszystkich pacjentów z populacji mITT, którzy przestrzegali protokołu, osiągnęli możliwą do oceny odpowiedź kliniczną w momencie wykonania testu potwierdzającego wyleczenie oraz mieli początkową liczbę wymaganych bakterii w obrębie dolnych dróg oddechowych na poziomie ≥105 CFU/ml w przypadku ETA, ≥104 CFU/ml w przypadku BAL/mini-BAL i ≥103 CFU/ml w przypadku PSB.

ESBL – beta-laktamaza o rozszerzonym spektrum działania (ang. extended-spectrum beta-lactamase);
ME – populacja, w której możliwa była ocena mikrobiologiczna (ang. microbiologically evaluable);
mITT – populacja zgodna z zamiarem leczenia mikrobiologicznego (ang. microbiological intent-to-treat).

1. Martin-Loeches I. Poster presented at: 29th Annual European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; April 13-16, 2019; Amsterdam, Netherlands. Poster O0302.


Działania niepożądane u pacjentów z HAP/VAP

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych

cetfolozan/tazobactama
(n = 361)
Meropenem
(n = 359)
Co najmniej jedno zdarzenie niepożądane, n (%) 310 (86%) 299 (83%)
Ciężkie 143 (40%) 136 (38%)
Ciężkie 152 (42%) 129 (36%)
Prowadzące do przerwania badania 37 (10%) 42 (12%)
Zakończone zgonem 105 (29%) 101 (28%)
Co najmniej jedno zdarzenie niepożądane
związane z leczeniem, n (%)
38 (11%) 27 (8%)
Ciężkie 5 (1%) 3 (1%)
Ciężkie 8 (2%) 2 (1%)
Prowadzące do przerwania badania 4 (1%) 5 (1%)
Zakończone zgonem 0 0


aDawka produktu leczniczego cetfolozan/tazobactam wynosiła 3 g co 8 godzin i była modyfikowana w zależności od czynności nerek.

Populacja oceny bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów poddanych randomizacji, którzy otrzymali ≥1 dawkę badanego leku, zgodnie z faktycznie zastosowanym leczeniem.

AE, działanie niepożądane

1. Kollef MH et al. 2019. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30403-7. Dostęp: 25 września 2019 r.

04/2021 – PL-ZER-00072 – 04/2023