Regulamin

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem korzystania 

z serwisu  internetowego www.msddlalekarzy.pl (zwanym dalej „Regulaminem”) przed rozpoczęciem używania niniejszych stron internetowych. Poprzez korzystanie z serwisu www.msddlalekarzy.pl zgadzają się Państwo na obowiązywanie Regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie Serwisu.

 I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego o charakterze edukacyjno-promocyjnym: www.msddlalekarzy.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis prowadzi MSD Polska Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180490, NIP: 9512098811, adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, www.msd.pl, e-mail: msdpolska@merck.com (dalej: „Usługodawca”).
 4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie zgodnie z Regulaminem.

 II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest adresowany dla lekarzy, posiadających Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ)
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownikami Serwisu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, z dn. 6 IX 2001,
  (Dz. Ust. Z 2001 r, nr 126, poz. 1381, z późń. zm.) dalej „Prawo farmaceutyczne”, mogą być lekarze jako osoby uprawnione do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych (zwani dalej „Użytkownikami”).
 3. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie mają charakter informacyjny i użytkowy, w zakresie produktów i działalności Usługodawcy.
 4. Jedynym kosztem jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga podania numeru Prawa Wykonywania Zawodu – w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z treści serwisu. Dana ta nie jest gromadzona przez Usługodawcę i służy wyłącznie do udostępnienia serwisu zgodnie z prawem farmaceutycznym.
 7. Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis. Umożliwienie połączenia z takimi stronami internetowymi nie oznacza, że Usługodawca rekomenduje taką stronę internetową lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.
 8. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

III. Newsletter

 1. Użytkownik za pośrednictwem serwisu ma możliwość zapisania się na newsletter.
 2. Warunkiem zapisania się na newsletter jest:
  - podanie danych wskazanych w pkt V.5,
  - akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Newsletter będzie dotyczył nowych materiałów na stronie. W celu wypisania się
  z newslettera należy wysłać informację o rezygnacji z otrzymywania wiadomości na adres msdpolska@merck.com.

 IV. Warunki techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu, Użytkownik musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy PC, MAC lub inne urządzenie z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie HTML, Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji
  o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Użytkownika oraz system operacyjny.
 3. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę,
  w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Usługodawca ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 4. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Zgoda Użytkownika na korzystanie z Serwisu może być w każdej chwili przez Użytkownika cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej
  w oparciu o Regulamin dokonuje się poprzez opuszczenie przez Użytkownika Serwisu.
 6. Usługodawca podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 7. Usługodawca nie może zagwarantować, że informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Usługodawca nie może zapewnić, ze korzystanie z Serwisu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych. Usługodawca nie zapewnia, że użytkownik uzyska dokładnie takie informacje jakich szukał w Serwisie.

V. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. W przypadku gromadzenia danych Użytkowników niniejszego Serwisu, dane te przetwarzane są przez Usługodawcę będącego w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) oraz w sposób zgodny z tymi aktami prawnymi.
 2. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego numeru  PWZ, który jednak nie jest przechowywany przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca przetwarza jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika.
 4. Na potrzeby rozpatrywania reklamacji usługi Serwisu zakres przekazywanych danych obejmuje:
  - imię i nazwisko Użytkownika,
  - adres zamieszkania Użytkownika, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona na piśmie,
  - dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia,
  - wskazanie żądań Użytkownika składającego reklamację.
 5. Na potrzeby newslettera gromadzone będą następujące dane:
  - specjalizacja Użytkownika,
  - kod pocztowy miejsca zamieszkania,
  - adres e-mail Użytkownika.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są określone w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem msdldlalekarzy.pl/polityka_prywatnosci.xml oraz w treści obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem msddlalekarzy.pl/obowiazek_informacyjny.xml.

 VI. Informacje o „cookies” i IP

 1. Podczas każdego odwiedzania przez Użytkownika Serwisu, serwery Usługodawcy automatycznie zachowują nazwę przeglądarki oraz systemu operacyjnego Użytkownika, witryny, z której uzyskano dostęp do Serwisu , a także datę oraz czas spędzony
  na przeglądaniu Serwisu. Ponadto podczas korzystania z Serwisu serwery Usługodawcy dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co umożliwia identyfikację Użytkownika (np. adresu IP, daty i godziny odwiedzin oraz przeglądanych stron).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oceny zanonimizowanych danych dla celów statystycznych. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających Serwis, Usługodawca wykorzystuje pliki cookies.
 3. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji o Użytkowniku, a jedynie numer identyfikacyjny, który jest zupełnie nieprzydatny poza Serwisem. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Użytkownika o każdym przesyłaniu plików cookies.
 4. Szczegółowe zasady gromadzenia przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka Cookies, dostępna pod adresem msddlalekarzy.pl/polityka_cookies.xml.

VII. Prawo autorskie

 1. Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach
  i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 2. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownicy zobowiązują się do nie podejmowania działań naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy w tym: prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 3. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione,
  w związku z czym dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących
  w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
 4. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: „Copyright © 2018 MSD Polska Sp. z o.o.” Legalnie użytkowane elementy Serwisu lub znajdujące się w Serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane lub modyfikowane. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

VIII. Prawo właściwe

 1. Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu, nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą odpowiedzialność za takie działania na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych
  z Serwisem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie
  z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, mogą być składane:
 • na adres siedziby Usługodawcy z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „msddlalekarzy.pl",
 • na adres e-mail noreplyPL@merck.com z wskazaniem tematu wiadomości: „Reklamacja serwis msddlalekarzy.pl”.
 1. Reklamacja powinna obejmować: (i) imię i nazwisko Użytkownika, (ii) adres zamieszkania Użytkownika jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona na piśmie (iii) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia, (iv) wskazanie żądań Użytkownika składającego reklamację.
 2. Usługodawca po otrzymaniu reklamacji ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja.

 X. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć: dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, zmian aktualizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Zmiany w Regulaminie będą opublikowane w Serwisie w postaci ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu.
 3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, od daty wskazanej
  w Regulaminie.
 4. Do umów zawartych przed opublikowaniem zmienionego Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym przed zmianą.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2018 roku.