NuvaRing

  • Etonogestrel
  • Etynyloestradiol

Charakterystyka Produktu Leczniczego