Marvelon

  • Dezogestrel
  • Etynyloestradiol

Charakterystyka Produktu Leczniczego