6
dni
0
godzin
59
minut

Circlet

  • Etonogestrel
  • Etynyloestradiol

Charakterystyka Produktu Leczniczego