Polityka Cookies

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie

W firmie Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), która prowadzi działalność poza granicami USA i Kanady jako Merck, Sharp & Dohme (MSD),  nasze zobowiązanie do ochrony prywatności opiera się na naszych czterech wartościach – szacunku, zaufaniu, zapobieganiu szkodom i zapewnianiu zgodności z przepisami. Kiedy gromadzimy informacje za pośrednictwem Internetu, stosujemy naszą Politykę ochrony prywatności w Internecie. Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie stanowi uzupełnienie naszej Polityki ochrony prywatności w Internecie, które dostarcza więcej szczegółów na temat rodzajów plików cookie i podobnych technologii wykorzystywanych przez nasze strony internetowe, aplikacje internetowe i inne usługi internetowe (które zbiorczo określamy jako „strony internetowe”) oraz tego, w jaki sposób możesz kontrolować pliki cookie na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Czym jest plik cookie?

Plik cookie (inaczej zwany „ciasteczkiem”) to mały plik danych, zazwyczaj plik tekstowy skła­dający się z liter i cyfr, ustawiony przez nasze strony internetowe (są to tzw. „nasze pliki cookie”) lub inne strony internetowe, które dostarczają treść lub funkcje na stronę interne­tową, którą przeglądasz (są one nazywane „plikami cookie osób trzecich”). Pliki cookie są przesyłane przez serwery internetowe na na­sze strony internetowe lub serwery interne­towe treści osób trzecich znajdujących się na naszych stronach internetowych i są przecho­wywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie umożliwiają stronie inter­netowej przechowywanie małych bitów informacji na Twoim komputerze i pobieranie tych informacji w późniejszym czasie. W odróż­nieniu od plików cookie typu flash, które opisane są poniżej, każdy plik cookie jest uni­kalny dla przeglądarki internetowej, z której korzystasz na komputerze lub urządzeniu mo­bilnym, a więc jeśli otwierasz nasze strony internetowe na wielu urządzeniach lub w wielu przeglądarkach internetowych, nasze strony internetowe ustawią oddzielne pliki cookie na każdym urządzeniu i w każdej przeglądarce.

Inne technologie, które wykonują funkcje po­dobne do plików cookie,  cookie,  to:

  • znaczniki pojedynczych pikseli (znane również jako sygnały nawigacyjne, znaczniki internetowe i czyste pliki GIF) – grafiki, które działają podobnie do plików cookie. Znacz­niki te nie są widoczne podczas przegląda­nia strony internetowej lub poczty e-mail ze względu na ich niewielkie rozmiary.
  • Znaczniki ETag – unikalne wartości stoso­wane do buforowania strony internetowej, po­zwalające na rozpoznanie użytkownika przeglądającego stronę internetową podczas jego kolejnych wizyt.
  • Skrypty – skrypty stanowią kod, który jest osadzony w niektórych z naszych stron inter­netowych, odpowiedzialny za dostarczanie pewnych informacji na temat Twojej przeglą­darki do dostawcy kodu podczas przegląda­nia tych stron.

Nasze strony internetowe, które korzystają z programu Adobe Flash Player w celu dostar­czania treści multimedialnych, takich jak pliki wideo, wykorzystują inne pliki cookie zwane plikami flash cookie,  cookie,  znane także jako lokalne obiekty udostępnione. Pliki flash cookie są wykorzystywane przez Adobe Flash Player i mogą zawierać nie tylko typ informacji przechowywanych w innych plikach cookie,  cookie,  lecz także informacje specyficzne dla pro­gramu Adobe Flash Player, takie jak miejsce zatrzymania odtwarzania pliku wideo na Twoim urządzeniu. Pliki flash cookie mogą również przechowywać większą ilość informa­cji niż inne pliki cookie. Różnią się one także od innych plików cookie tym, że mogą udostęp­niać informacje między różnymi prze­glądarkami internetowymi na Twoim.

Dlaczego używamy plików cookie? 

Pliki cookie pomagają w lepszym, wygodniej­szym i spersonalizowanym obsługiwaniu na­szych stron internetowych. Pliki cookie pełnią wiele funkcji. Pomagają zapamiętać nazwę użytkownika i jego preferencje, analizują, jak dobrze nasze strony internetowe funkcjonują, oraz pozwalają nam polecić treści, które na­szym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie. Większość plików cookie identyfikuje przeglądarkę internetową na Twoim urządze­niu zamiast bezpośredniej identyfikacji Ciebie; niemniej jednak, jak opisano poniżej, niektóre pliki cookie mogą być powiązane z innymi informacjami osobowymi, które zbieramy od Ciebie lub o Tobie.

Wykorzystujemy zarówno tymczasowe pliki cookie (session cookies), które są usuwane z pamięci urządzenia po zamknięciu przeglą­darki internetowej lub wyłączeniu komputera, jak i trwałe pliki cookie (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu aż do ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przed upływem tego czasu.

Tymczasowe pliki cookie pozwalają naszym stronom internetowym na zapamiętanie Twoich preferencji dotyczących korzystania z naszych stron internetowych w czasie, kiedy je przeglądasz, i do przechowywania ich do momentu zamknięcia przeglądarki interneto­wej. Preferencje te mogą dotyczyć np. tego, czy określiłeś siebie jako pracownika służby zdrowia, czy jako mieszkańca danego kraju.

Niektóre rodzaje trwałych plików cookie,  cookie,  nazywane plikami analitycznymi, pozwalają nam zweryfikować, czy przeglądarka interne­towa Twojego urządzenia została już wcze­śniej wykorzystana do odwiedzenia naszych stron internetowych oraz które sekcje naszych stron internetowych były wówczas przez ciebie odwiedzane. Jeśli zarejestrujesz konto na jednej z naszych stron internetowych, trwałe pliki cookie,  cookie,  nazywane plikami rejestracyj­nymi, pozwalają naszym stronom na zapamię­tanie ciebie do czasu wizyt na tych stronach w przyszłości. Jeśli zalogujesz się na nasze strony internetowe, możemy połączyć informa­cje o Tobie z plikami rejestracyjnymi i analitycznymi w celu identyfikacji, które sekcje naszych stron internetowych były wcze­śniej przez ciebie odwiedzane.

Jakie kategorie plików cookie wykorzystujemy i jakie masz możliwości ich kontroli?

Pliki cookie wykorzystywane przez nasze strony internetowe są pogrupowane w pięć kategorii, aby pomóc w zrozumieniu celów, dla których są one wykorzystywane, oraz dostępnych opcji ich kontrolowania. Kategorie i opcje te są przedstawione poniżej. Wiele z naszych stron interneto­wych dostarcza narzędzia do ustawienia preferencji korzystania z plików cookie. Narzędzie to jest dostępne na danej stronie po kliknięciu przycisku lub banera oznaczonego „pliki cookie” lub „preferencje korzystania z plików cookie”.

Z wyjątkiem plików flash cookie i znaczników ETag, jeśli korzystasz z najnowszej wersji przeglą­darki internetowej, możesz kontrolować ustawienia plików cookie bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w zależności od typu przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu są dostępne tutaj.

  • Pliki flash cookie są kontrolowane oddzielnie od innych rodzajów plików cookie, cookie,  więc na­wet pomimo pewnych ustawień kontrolowania plików cookie w Twojej przeglądarce inter­netowej musisz postąpić zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Adobe dotyczą­cymi zarządzania plikami cookies poprzez jego Menedżera ustawień.
  • Znaczniki ETag są również kontrolowane oddzielnie od plików flash cookie, cookie,  innych typów plików cookie i skryptów. W celu usunięcia znaczników ETag należy także wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej.
  • Skrypty są również kontrolowane oddzielnie od plików flash cookie, cookie,  innych typów plików cookie i znaczników ETag. Skrypty mogą być kontrolowane z poziomu niektórych przeglą­darek internetowych. Jeśli na przykład korzystasz z przeglądarki Chrome, mo­żesz kontrolować skrypty, przechodząc do zakładki ustawień, przewijając
    w dół do Prywat­ności, klikając przycisk Ustawienia treści i wybierając jedną z opcji dostępnych pod pozycją JavaScript.

Nasze kategorie plików cookie

Jak rodzaje plików cookie są wykorzystywane

Twój wybór

 

Niezbędne

 

(mogą również być okre­ślane jako „niezbędne” lub „ściśle niezbędne”)

Pliki te są niezbędne do włącze­nia usług takich jak dostęp
do bezpiecznych obszarów na­szych stron internetowych lub zapamiętanie produktów umiesz­czonych w koszyku na niektórych z naszych stron. Tego typu tymczasowe pliki cookie są przechowywane tylko na czas korzystania z naszych stron internetowych i są usu­wane z urządzenia po zamknię­ciu przeglądarki.

Ponieważ pliki te są absolutnie niezbędne dla działania niektó­rych z naszych stron interneto­wych, nasze narzędzia do usta­wiania preferencji związanych z plikami cookie nie pozwolą To­bie na kontrolowanie tych pli­ków. Jeśli nie zaakceptujesz plików cookie w swojej przeglą­darce, nie będziesz w stanie skorzystać z sekcji naszych stron, które wykorzystują te pliki.

Odpowiedzialne za funk­cjonalność

 

(mogą również być okre­ślane jako „odpowie­dzialne za obsługę strony”)

Pliki te umożliwiają podstawową funkcjonalność strony, taką jak pozwolenie naszym stronom internetowym na zapamiętanie ciebie jako unikalnego użytkow­nika oraz Twoich wyborów w taki sposób, abyśmy mogli do­stosować do ciebie obsługę na­szych stron internetowych po­przez takie elementy jak zapa­miętywanie preferowanego ję­zyka, kraj, w którym się znajdu­jesz, oraz informację, czy jesteś pracownikiem służby zdrowia. Pliki te są również wykorzysty­wane w niektórych sekcjach naszych stron internetowych w celu świadczenia usług, takich jak oglądanie filmów, w tym pli­ków wideo i innych treści, które są dostarczane przez osoby trzecie za pośrednictwem na­szych stron internetowych.

Tak jak w przypadku niezbęd­nych plików cookie nasze strony są uzależnione od plików cookie odpowiedzialnych za funkcjonalność w celu dostar­czania treści i funkcji, z których chcesz skorzystać na naszych stronach internetowych. Uży­wając naszych stron interneto­wych, które wykorzystują pliki cookie,  cookie,  wyrażasz zgodę na umieszczenie ich
w Twoim urządzeniu. Możesz kontrolo­wać wykorzystanie tych plików, wybierając odznaczenie pew­nych preferencji oferowanych na naszych stronach interneto­wych lub za pośrednictwem ustawień przeglądarki, jak opi­sano powyżej. Jeśli ustawisz swoją przeglądarkę, by nie ak­ceptowała plików cookie,  cookie,  nie­które funkcje na naszych stro­nach internetowych mogą nie działać.

Odpowiedzialne za wy­dajność i analizę

 

(mogą również być okre­ślane jako „operacyjne”)

Pliki te pozwalają nam analizo­wać korzystanie ze strony inter­netowej lub poczty 
e-mail, dzięki czemu możemy mierzyć trendy i poprawiać ich wydajność. Na przykład otrzy­mujemy informacje o tym, czy odwiedzałeś nasze strony inter­netowe wcześniej, jakie strony Ty i inni użytkownicy preferuje­cie, ilu unikalnych użytkowników odwiedzało nasze strony inter­netowe oraz ilu odbiorców poczty elektronicznej kliknęło link strony internetowej w wiado­mości e-mail. Dopóki nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem na naszych stronach interneto­wych i się nie zalogujesz, nie możemy użyć tych plików cookie w celu Twojej identyfikacji. Jeśli jesteś zalogowany, możemy wykorzystać te pliki cookie,  cookie,  by połączyć informacje o Twoim korzystaniu z naszych stron in­ternetowych
z informacjami reje­stracyjnymi lub innymi Twoimi danymi osobowymi, które mo­żemy gromadzić.

Niektóre z naszych stron inter­netowych mają narzędzia do ustawiania preferencji korzysta­nia z tych plików cookie,  cookie,  po­zwalające na ich kontrolowanie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, by nie akcep­towała tych plików cookie. Nie­które z plików cookie  są usta­wione przez nas, a niektóre przez osoby trzecie. Możesz skorzystać
z ustawień plików cookie
w przeglądarce, aby wybrać opcję blokowania pli­ków cookie od osób trzecich bez wpływu na pliki cookie,  cookie,  które zostały ustawione przez nas.

Odpowiedzialne za re­klamę i śledzenie między wieloma stronami

Pliki te są wykorzystywane przez firmy reklamowe do wy­świetlania reklam, ukierunkowa­nych pod kątem Twoich zaintere­sowań. Mogą one być również wykorzystane przez osoby trzecie do śledzenia od­wiedzanych przez ciebie stron internetowych.

Niektóre z naszych stron inter­netowych mają narzędzia do ustawiania preferencji korzysta­nia z tych plików cookie,  cookie,  po­zwalające na ich kontrolowanie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie ak­ceptowała tego typu plików od osób trzecich.

Odpowiedzialne za obsługę mediów społecznościowych

Te pliki mogą być wykorzysty­wane przez portale społeczno­ściowe, takie jak Facebook, Twitter i YouTube w celu śledze­nia treści, które udostępniasz, oraz śledzenia użytkowników portali społecznościowych, w czasie gdy odwiedzają oni na­sze strony internetowe.

Niektóre z naszych stron inter­netowych mają narzędzia do ustawiania preferencji korzysta­nia z tych plików cookie,  cookie,  po­zwalające na ich kontrolowanie. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie ak­ceptowała tego typu plików od osób trzecich.

 

Czy istnieją inne sposoby kontrolowania plików cookie osób trzecich?

Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookie ustawionych przez osoby trzecie, które wysyłają pocztę e-mail w naszym imieniu lubumieszczają nasze reklamy na innych stronach interneto­wych, możesz to zrobić, postępując według następujących opcji udostępnionych przez:

Jeśli korzystasz z usług mobilnych świadczonych przez lub w naszym imieniu, które korzystają z dostawcy narzędzi do analityki Flurry w celu śledzenia korzystania z usług mobilnych, możesz zrezygnować z funkcji śledzenia przez Flurry na stronie:

  • https://dev.flurry.com/secure/optOut.do.

Skąd będę wiedzieć, czy niniejsze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie nie zostało zaktualizowane?

Możemy aktualizować niniejsze zobowiązanie okresowo. Zastrzegamy sobie prawo do modyfiko­wania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego Zobowiązania według na­szego uznania. Jeśli zdecydujemy się na zmianę niniejszego zobowiązania, opublikujemy zaktuali­zowaną wersję na www.msd.com/privacy. Jeśli zmiany są istotne, opublikujemy je przed datą ich wejścia w życie.

Niniejsze zobowiązanie do ochrony prywatności w związku z wykorzystywaniem plików cookie obowiązuje od: 1 lipca 2016 r.

[1]W niniejszej polityce odniesienia do słów „nas”, „my”, „nasz” oznaczają firmę Merck & Co., Inc. (Kenilworth, NJ, USA), jej następców, podmioty zależne, oddziały i grupy na całym świecie, z wyjątkiem spółek typu joint venture, w których posiadamy udziały.